Định nghĩa

Các bài viết giải thích rõ ràng về các định nghĩa, khái niệm, từ viết tắt hay từ lóng trong thế giới hiện đại.