Khoa học

Hiện nay có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?
Trên thế giới hiện nay có tổng cộng 204 quốc gia, bao gồm 193 quốc gia được công nhận là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc, 2 quốc gia là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc, 2 quốc gia được nhiều nước công nhận, 1 quốc gia được nhiều nước công nhận nhưng không độc lập và 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được công nhận